Search
Dodaj stronę
Sign In

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg …

Tags

Read more

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 września 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się trzecia rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.Limit wniosków:  250Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy …

Tags

Read more

S 16 a „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” – zaproszenie do konsultacji. Przedstawiony przez Premiera Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 przewiduje dokończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Dzięki nowym środkom, w Podlaskiem zrealizowana zostanie m.in. droga ekspresowa S16 Ełk – Knyszyn – Białystok. Nowy program drogowy jest kontynuacją …

Tags

Read more

Zarządzenie Nr 88/2021Burmistrza Goniądza z dnia 10 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków o grant prowadzonego w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 20214-2020 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372) w związku z otrzymaniem przez Gminę Goniądz za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa …

Tags

Read more

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu w terminie do 17 września 2021 r. Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI). Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest także w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (rotunda Ministerstwa Infrastruktury)  pon. …

Tags

Read more

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonychw regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dziecii Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie …

Tags

Read more

“Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony w 2020 r. do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Po pozytywnej ocenie uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 499.938,34 zł ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Całkowity koszt inwestycji …

Tags

Read more

Moda na EtnoFit” to projekt, którego celem jest promowanie staropolskiej kuchni regionalnej i łączeniu tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2023 roku. W ramach projektu zaplanowane zostały: warsztaty kulinarne, wydanie publikacji książkowej z przepisami ze wszystkich regionów Polski, kulinarna gra planszowa, organizacja tzw. Rynków Smaków, na których prezentowane będą tradycyjne wyroby …

Tags

Read more

W dniu 6 września w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mońkach otrzymały PROMESY (21 712,00 zł – OSP Kulesze, 21 886,40 zł – OSP Mońki) na dofinansowanie zakupu sprzętu  i wyposażenia w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …

Tags

Read more

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło